תקנון הגרלת מצלמות אלחוטיות בפייסבוק

נאוויז'ן א.ד בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "עורכת ההגרלה") מודיעה בזאת על עריכת "הגרלה" (כהגדרתה) לחברי משתמשי הפייסבוק תושבי מדינת ישראל בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן. השתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת למשתמשי הפייסבוק שהם תושבי מדינת ישראל בלבד "החברה" (נאוויז'ן א.ד בע"מ להלן "החברה") עורכת ההגרלה במסגרת מבצע שיווק בפייסבוק "משתתף" תושב מדינת ישראל המחזיק פרופיל חוקי בפלטפורמת פייסבוק ואשר עמד בתנאי ההשתתפות המופיעים בסעיף 1 "הפעילות" פעילות אשר בסופה יוגרלו 3 (שלושה) זוכים במצלמת אבטחה אלחוטית נאוויז'ן לפי המפרט והתנאים שמופיעים בסעיף 5 הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחת הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 30 ימים תקופת הפעילות הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 20.6.2019 ועד ליום 20.7.2019 (תקופה זו תקרא להלן "תקופת הפעילות) עורכת ההגרלה (חברת נאוויז'ן א.ד בע"מ) שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר (להלן: "משתתף/ים"). עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה גילו 18 שנים או יותר; הוא תושב ישראל; מחזיק ברשותו פרופיל פייסבוק חוקי ופעיל. עורכת ההגרלה אינה מתחייבת להודיע מתי והאם זכו בפרס

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. לצורך השתתפות בפעילות, על המשתתף במהלך תקופת הפעילות, ללחוץ על כפתור אהבתי LIKE בעמוד הפייסבוק של החברה. להלן עמוד "מצלמות אבטחה לבית ולעסק NEOVISION כתובת העמוד https://www.facebook.com/neovision.ltd/
ולאחר מכן לשתף share באופן ציבורי את פוסט ההגרלה מובהר כי בכך שיידרש המשתתף ללחוץ "לייק" ו"שיתוף" ציבורי, הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ביום 22.07.2019 (להלן: "מועד עריכת ההגרלה") יבחרו באופן רנדומאלי שלושה (3) זוכים מבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי סעיף 2 לעיל, אשר יהיה זכאי לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה בתוך מספר ימים ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט של עורכת הפעילות וכן יקבל הזוכה הודעת דואר אלקטרוני, מנציג של עורך ההגרלה, לצורך תיאום קבלה. מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 הפרס שפרטיה מפורטים בסעיף 2 מצלמת אבטחה מעקב אלחוטית 2MP משתתף אשר קיבל הודעה מאת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, עורכת ההגרלה או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת ההגרלה היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו, אזי על הזוכה האחריות להודיע לעורכת ההגרלה ו/או לכל מי שפועל מטעמה בטלפון או בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה, ואת השם המלא והכתובת של מקבל הפרס מטעם הזוכה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים ו/או מחויבים בכל דרך כלפי הזוכה המקורי לאחר משלוח הפרס על פי הוראות הזוכה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס, אלא אם כל פעולה כזו אושרה על ידי עורכת ההגרלה מראש ובכתב למען הסר ספק, מובהר בזה כי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות בקשר עם הפרס המוענק במסגרת הפעילות, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, יחולו על הזוכה עצמו בלבד אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי מטעמו לפרס

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 יצירת קשר עם הזוכה תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני מנציג עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תמסור לזוכה את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזוכה. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, אזי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה. 6 פרסום
כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 מידע ופרטים
מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת נציג החברה בטלפון שמספרו: 03-7411418 בימים ראשון עד חמישי בשעות 10:30 עד 16:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 אנשים המנועים להשתתף בפעילות עובדי עורכת ההגרלה, ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לעורכת הפעילות, כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או כל חלק שלה, לרבות בין השאר: התכנים של הפעילות, העיצובים וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים כאמור לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה – אותו משתתף לא יוכל להשתתף בפעילות), ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 כללי עם לחיצת לייק ושיתוף ציבורי, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין עורכת ההגרלה ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לעורכת ההגרלה מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה המשתתף מסכים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת עורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין עורכת ההגרלה תהיה רשאית להביא את הפעילות לידי סיום, מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין ו/או לבטל אותה ו/או להכניס בה שינויים, לרבות על ידי שינוי הפרסים, כולם או מקצתם, בכל שלב של הפעילות. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לסיום הפעילות ו/או בקשר לשינוי בפעילות כאמור לעיל ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 פרטי הפרס
מצלמת אבטחה אלחוטית WIFI מסוג מעקב פנים אוטומטי בעלת רזולוציה של 2MP
כוללת זום כפול 4 בעלת מיקרופון ורמקול לשיחה דו כיוונית. כוללת ממשק אפליקטיבי המותאם למכשירי טלפון סלולרי ANDROID IOS מצורפים לאריזה לחצן סיכה לאיפוס, מתקן תליה, וחוברת הדרכה


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 אחריות (מוצר) הפרס אחריות המוצר הינה למשך 12 חודשים במעבדות החברה ברחוב י.ל פרץ 1 תל אביב

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 תפעול והתקנת המצלמה התקנת המצלמה ותפעולה חלה על הזוכה בלבד, למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל חבלה, חיבור לא תקין, חיבור מתח לקוי, יביא לפקיעת אחריות המוצר. ניתן לפנות למחלקת תמיכה טכנית לקבלת עזרה בהתקנה ותפעול